Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden AIRMEISTER B.V.

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: 
AIRMEISTER B.V., een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 85361208.
Opdrachtgever, de wederpartij van AIRMEISTER B.V. met wie een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AIRMEISTER B.V. en een Opdrachtgever waarop AIRMEISTER B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AIRMEISTER B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. Offertes 
1. Offertes van AIRMEISTER B.V. kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, als deze door de Opdrachtgever schriftelijk of via elektronische weg zijn aanvaard. 
2. De offertes van AIRMEISTER B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3. AIRMEISTER B.V. is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.
4. De prijzen die in de offertes worden genoemd zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering en veiligheid
1. AIRMEISTER B.V. levert uitsluitend op adressen in Nederland.
2. AIRMEISTER B.V. is gebonden aan wettelijke voorschriften m.b.t. ARBO en Veiligheid. De Opdrachtgever is gehouden de werkplek toegankelijk en veilig beschikbaar te maken, voorafgaand aan de installatie, zodat aan deze voorschriften kan worden voldaan. Te denken valt o.a. aan beschikbaarheid van hekwerk, schone en droge werkplekken, veilige stroomvoorzieningen in de directe nabijheid, bescherming van kwetsbare daken, etc.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. AIRMEISTER B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en zal zoveel mogelijk beschermende maatregelen nemen om schade te voorkomen.
2. Installaties van AIRMEISTER B.V. worden aangesloten op de bestaande infrastructuur van het pand zonder deze te moeten modificeren. AIRMEISTER B.V. zal de benodigde specificaties aanleveren die voor een goed functioneren van de installatie benodigd zijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle en modificatie van de infrastructuur en zal zorgdragen dat deze bij ingebruikstelling van geleverde installaties geschikt is. Ingeval de infrastructuur bij oplevering niet aan vereisten voldoet dan kan AIRMEISTER B.V. de installaties niet testen en zal de installatie als opgeleverd worden beschouwd.
3. Het aansluiten van WIFI-modules op, of het modificeren van de infrastructuur behoort niet tot de werkzaamheden van AIRMEISTER B.V. tenzij nadrukkelijk schriftelijk in de opdracht overeengekomen.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AIRMEISTER B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan AIRMEISTER B.V. worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan AIRMEISTER B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Als AIRMEISTER B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, heeft AIRMEISTER B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. De wijze waarop en de plaats waar AIRMEISTER B.V. de diensten zal verrichten, wordt door AIRMEISTER B.V. en de Opdrachtgever in onderling overleg bepaald. 
8. Partijen zullen ingeval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en onder wederzijdse goedkeuring geschieden. Ingeval geen overeenstemming wordt bereikt dan heeft AIRMEISTER B.V. het recht de opdracht terug te trekken met verrekening van de reeds verrichte werkzaamheden en bestede uren/kilometers.
9. AIRMEISTER B.V. zal haar werkzaamheden zorgvuldig verrichten onder aanwijzingen van de Opdrachtgever en kan gezien de aard van de werkzaamheden niet altijd voorkomen dat tijdens werkzaamheden toch schade ontstaat zoals aan afgewerkte muren, constructies, leidingen, vloeren, daken. AIRMEISTER B.V. is niet aansprakelijk voor schade of herstelkosten tenzij sprake is van grove nalatigheid of aantoonbare onzorgvuldigheid, hetgeen de opdrachtgever dient aan te tonen door foto’s en rapporten voor- en na de schade.

Airmeister kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kwetsbare- of oude muren indien het aanbrengen van de installatie of doorboringen op nadrukkelijke wens van de opdrachtgever geschiedt.

10. AIRMEISTER B.V. is niet aansprakelijk voor schade of herstelkosten van welke aard dan ook doordat AIRMEISTER B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
11. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan AIRMEISTER B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten ingeval de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase een week voorafgaand de vervolgwerkzaamheden schriftelijk gemotiveerd heeft afgekeurd.                                                                                                
12. De Opdrachtgever zal medewerkers van AIRMEISTER B.V. altijd en direct toegang geven tot hun gereedschappen. Ingeval medewerkers van AIRMEISTER B.V. om welke reden dan ook geen toegang hebben tot hun gereedschappen dan is AIRMEISTER B.V. gerechtigd stagnatiekosten in rekening te brengen ter hoogte van 200 euro per uur vanaf het moment dat een eerste verzoek hiertoe is gedaan om alsnog toegang te verkrijgen. Dit verzoek zal per email, sms, whatsapp of per aangetekende brief worden bevestigd met vermelding van het tijdstip van verzoek om toegang. Ingeval de stagnatie langer dan 4 uur duurt dan is AIRMEISTER B.V gerechtigd de aanschafkosten van nieuwe gereedschappen in rekening te brengen. Ingeval stagnatie langer dan 4 uur duurt dan wordt een werkdag als verloren beschouwd en worden 8 stagnatie-uren in rekening gebracht. Het eigendom van de achtergebleven gereedschappen blijft eigendom van AIRMEISTER B.V. Stagnatiekosten zijn direct opeisbaar.

13.  AIRMEISTER B.V. verbindt zich uitsluitend tot het leveren conform fabrieksspecificaties van de warmtepompinstallaties zoals opgenomen/geleverd vermogen en afgifte van geluid. AIRMEISTER B.V. is niet aansprakelijk voor de gemeten waarden van geluid en -vermogen in de door de opdrachtgever gekozen opstelling.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn 
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever AIRMEISTER B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 
1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AIRMEISTER B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
3. Als een wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal AIRMEISTER B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
4. Als een vast honorarium is overeengekomen zal AIRMEISTER B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
5. In afwijking van lid 3 zal AIRMEISTER B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haarzelf kunnen worden toegerekend.
6. AIRMEISTER B.V. is gerechtigd de annulerings- en retourkosten in rekening te brengen ingeval de opdracht langdurig wordt uitgesteld of wordt afgezegd ongeacht de aanleiding waarom dit gebeurt.
7. AIRMEISTER B.V. is gerechtigd eventueel nieuwe voorrijkosten en kosten voor vervolgwerkzaamheden in rekening te brengen ingeval de infrastructuur indachtig artikel 5.2 niet gereed is voor testen of indachtig artikel 4.2 de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 8. Geheimhouding 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt AIRMEISTER B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
2. Alle door AIRMEISTER B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AIRMEISTER B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 
3. AIRMEISTER B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst 
1. De vorderingen van AIRMEISTER B.V. op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
1a. als na het sluiten van de overeenkomst AIRMEISTER B.V. kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
1b. indien AIRMEISTER B.V. bij het sluiten van de overeenkomst de Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 
2. In de genoemde gevallen is AIRMEISTER B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van AIRMEISTER B.V. schadevergoeding te vorderen voor verrichte werkzaamheden en materialen en verlies van niet herplanbare uren.

Artikel 11. Klachttermijnen 
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan AIRMEISTER B.V.
2. Als een klacht gegrond is, zal AIRMEISTER B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal AIRMEISTER B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Honorarium 
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is gebaseerd op de geschatte tijdsduur voor een opdracht en wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AIRMEISTER B.V.
2. Als geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief van 95 euro per medewerker, inclusief btw, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
3. Als AIRMEISTER B.V. met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is AIRMEISTER B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. AIRMEISTER B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, als AIRMEISTER B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking en binnen de overeengekomen termijn.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van AIRMEISTER B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever die voor die vorderingen en verplichtingen nog niet in verzuim waren jegens AIRMEISTER B.V. niettemin onmiddellijk opeisbaar zijn. AIRMEISTER B.V. behoudt zich het recht voor reeds geleverde materialen op te halen.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Voor zover materialen zijn geleverd dan kunnen deze eveneens ter afdoening van bovenstaande betalingen worden ingenomen.
5. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door AIRMEISTER B.V. aangegeven wijze en in de door AIRMEISTER B.V. aangegeven valuta.
6. Indien het opgeleverde werk, met in achtname van Artikel 5.9, niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. 
7. Als het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft AIRMEISTER B.V. het recht de in Artikel 13 -1 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag, onverlet de werkelijke schade die hierdoor is ontstaan en met behoud van het recht het te veel opgeschorte bedrag te innen via een incassoprocedure.

Artikel 14. Incassokosten 
Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), of is gemaand voor opeisbare facturen als bedoeld in art. 12 lid 3 en de in de aanmaning gegeven termijn verstreken is, zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op: 
1. De berekening van 4% rente op jaarbasis tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, met een minimum van 4% voor een korter deel dan een jaar vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; 
2. (Indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW; (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen) 
de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt: 
a. minimumtarief € 40,00 
b. 15% over de eerste € 2.500,00 
c. 10% over de volgende € 2.500,00 (tot € 5.000,00) 
d. 5% over de volgende € 5.000,00 (tot € 10.000,00) 
e. 1% over de volgende € 190.000,00 (tot €200.000,00) 
f. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00 (boven € 200.000,00) 
3. (Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 400,00.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 
Indien AIRMEISTER B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 
1. De aansprakelijkheid van AIRMEISTER B.V. voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AIRMEISTER B.V. of haar ondergeschikten of betrokken toeleveranciers. 
3. AIRMEISTER B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht 
1) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AIRMEISTER B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AIRMEISTER B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AIRMEISTER B.V. worden daaronder begrepen. 
2) AIRMEISTER B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat AIRMEISTER B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
3) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AIRMEISTER B.V. opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AIRMEISTER B.V. niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Als AIRMEISTER B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, ook als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Garantie 
1. AIRMEISTER B.V. garandeert op montage onderdelen en plaatsing voor een termijn van 2 jaar na oplevering dat eventuele gebreken kosteloos worden verholpen, op de airconditioning of warmtepomp geldt de geldende fabrieksgarantie.
2. De garantie vervalt indien: 
a. gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk of via elektronische weg worden gemeld.
b. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken, als brand, vandalisme, natuurrampen, verstoring van de openbare orde etc.
c. gedurende de garantietermijn aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot uitzondering, behalve het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is.
d. gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft. Dit in de meeste gevallen jaarlijks onderhoud moet gebeuren door een f-gassen gecertificeerd monteur in opdracht van een BRL100 gecertificeerde organisatie.
e. De Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij met in achtname van Artikel 5.9 gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig Artikel 13.6, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de Opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen. 
f. De garantie is niet van toepassing op, gemaakte transportkosten, servicekosten in verband met het demonteren, vervangen of opnieuw installeren van het product.

Artikel 18. Herroepingsrecht 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling/aankoop doet via het internet, fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Dit recht geeft de Opdrachtgever mogelijkheid om de aankoop te annuleren. Dit recht geldt uitsluitend voor particulieren. Voor herroeping en annulering gelden de volgende procedures: 
1. Een koopovereenkomst of huurovereenkomst met AIRMEISTER B.V. kan per e-mail of telefonisch herroepen (met schriftelijke nakomende bevestiging) of geannuleerd worden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
2. Bij een koopovereenkomst geldt dat het installeren van producten wordt gezien als maatwerk. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk mogelijk. Annulering van de opdracht is mogelijk tot 1 week voorafgaande aan de dag van installatie. 
3. Bij spoedvervanging geldt geen herroepingsrecht. 
4. Ingeval Opdrachtgever het herroepingsrecht inroept en er heeft al voorbereidend werk plaatsgevonden, dan is de Opdrachtgever verplicht de kosten voor dit werk te voldoen volgens het in artikel 11 besproken honorarium.

Artikel 19. Geschillenbeslechting 
De rechter in de vestigingsplaats van AIRMEISTER B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AIRMEISTER B.V. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen AIRMEISTER B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de leveringsvoorwaarden 
1. AIRMEISTER B.V. behoudt het recht de leveringsvoorwaarden tussentijds te wijzigen en zal in haar schriftelijke communicatie verwijzen naar de meest recente leveringsvoorwaarden voorwaarden.
2. AIRMEISTER zal haar leveringsvoorwaarden steeds actualiseren op de website van www.airmeister.nl

Artikel 22. Privacy
Ingeval Opdrachtgever aan AIRMEISTER B.V. verzoekt om op afstand de installatie te monitoren dan zal de Opdrachtgever daarvoor toestemming geven conform AGV Wetgeving.